Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk

Artikel 1

JEU (verder te noemen als de Organisatie) is gerechtigd (beeld)opnamen van (delen van) bezoekers vast te leggen en deze opnamen te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels tot de Organisatie beschikbare middelen/media alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

Hieronder wordt tevens begrepen de (beeld) opnamen van de beveiligingscamera’s in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in en om ons pand.

Artikel 2

Door betreding van het terrein waarop de Organisatie gevestigd is, verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met;

  1. Opname en/of (her) gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio, foto & video opnamen en uitzending/distributie hiervan via huidige en/of toekomstige media technologieen.
  2. Openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 3

Gegevens die bij reserveringen, telefonisch danwel online, door de Bezoeker verstrekt worden, zullen door JEU worden gedocumenteerd in onze database. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard in het archief van de Organisatie en kunnen gebruikt worden voor commerciële marketingdoeleinden.

Jeu De Boules Bar Privacybeleid
Menu